·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Etapes

Les relacions del grup són molt importants a l'adolescència
3 Fotos

Educació Secundària

12 a 16 anys

L'Educació Secundària Obligatoria (ESO) és un ensenyament obligatori que comprén a alumnes dels 12 als 16 anys. Està dividida en quatre classes: A, B, C i D. Això és així ja que es té en compte les cracterístiques individuals de cada alumne, garantitzant que es pugui desenvolupar de manera integral en el seu procés d'aprenentatge i maduratiu. Així com socialment.

Comptem amb un equip psicopedagògic que treballa atenent a la diversitat de ritmes d'aprenentatge i ritmes maduratius tenint en compte, les necessitats dels alumnes.

A la etapa de Secundària afavorim el desenvolupament integral dels nostres alumnes en l'etapa de l'adolescència basant-nos en aquests tres pilars fonamentals:

 • Un treball sempre en petit grup i en alguns moments de manera individualitzada, sempre atenent a les característiques individuals de cada alumne/a.
 • La Modificació del currículum i els continguts adaptant-lo a les seves necessitats i potencialitats.
 • La priorització l'aprenentatge emocional i social i l'autonomía personal, per facilitar la inserció socio-laboral dels alumnes.
 • Esports i atletisme.
 • Biblioteca.

(TAULA ESPORTS DE LA MARINA). Aqui comentar.

Què fem a la nostra etapa?

A banda del les activitats anteriorment descrites també, com a totes les altres etapes, es duuen a terme les Activitats d'Aprenentatge Global (AAG) adaptant-se cadescuna a les especificitats i caracterítiques del l'alumnat. De la mateixa manera les AAG depenen del grup, atès que no totes es posen en pràctica en tots els grups de l'etapa. Les AAG de Secundària són:

 • Hort (Joan):
 • Jocs psicomotrius (Olga):
 • Disco/Karaoke (Rosa G i Olga):
 • Jocs (Bea):
 • Expressió corporal (Ruth i Maribel):
 • Jocs de relació (Ferran C i Estefania):
 • TIC (Anna G.)
 • Musicalis (Irene i Andrea):
 • Danses (Laura i Olga):
 • Moviment (Montse):
 • Cuina (Alicia i Bea):
 • Manualitat (Anna G):
 • Revista (Neus i Anna G):
 • Ioga (Maribel)
 • Friki (Montse):
 • Cinema (Ferran C i Neus):
 • English (Olga):

Tanmateix, treballem amb cada nen de manera individual per poder desenvolupar al màxim les seves capacitats. De la mateixa manera acompanyem als nostres alumnes en el procés d'autonomia i presa de decisions i vetllem per un acompanyament emocional de les pròpies emocions.

Com a les altres etapes també es realitzen activitats complementàries amb la finalitat de ampliar aquells coneixements i/o activitats i aferrarlos en el seu procés d'aprenentatge. Totes aquestes tasques i hores complementàries queden recollides en el nostre Projecte Educatiu.